Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

e-mail: tmiczka@interia.pl

Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej od początku jego istnienia. Profesor nauk humanistycznych od 1995, od 1998 — profesor zwyczajny; habilitację uzyskał z zakresu literaturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1989 roku. Z Uniwersytetem Śląskim związany od 1976 roku: pracował na Wydziale Filologicznym oraz na Wydziale Radia i Telewizji. W latach 1985-1986 pracował również na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie pełnił obowiązki kierownika Zakładu Historii i Teorii Filmu UŚ, a w latach 1990-1994 był kierownikiem tegoż zakładu, współtworząc śląskie filmoznawstwo i medioznawstwo. W latach 1987-1989 pracował w rzymskim uniwersytecie ”La Sapienza”. Od 1990 do 1996 roku był dziekanem Wydziału Filologicznego, a od 1996 do 2005 dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze. W latach 1998-2006 był dyrektorem Instytutu Górnośląskiego w Katowicach. W latach 2003-2007 pracował na stanowisku profesora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach. Od 2007 do 2012 roku pracował na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Od 2013 jest dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.

Wykładał na uniwersytetach w Meksyku, we Włoszech, w Czechach, na Słowacji, na Litwie, w Macedonii i Niemczech. Był stypendystą rządu włoskiego w mediolańskiej Scuola Superiore della Comunicazione Sociali — Università Cattolica del Sacro Cuore oraz pięciokrotnie włoskich uniwersytetów. Współpracuje z uczelniami 30 krajów, w ostatnim czasie przede wszystkim z uniwersytetami hiszpańskimi i portugalskimi oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Jest członkiem dziesięciu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i czterech organizacji ogólnopolskich (m.in. wiceprzewodniczącym filii Slask w Akademio Internacia de la Sciencoi, San Marino, członkiem Compares – Assciação Internacional de Estudios Ibero-Eslavos w Lizbonie i Slovenského Filozofického Združenia pri Slovenskej Akadémii Vied w Bratysławie oraz wiceprezesem Beskidzkiego Instytutu Nauk o Człowieku, członkiem Polskiego Towarzystwa Estetycznego i Polskiego Towarzystwa Conradowskiego). Jest członkiem kilkunastu rad naukowych, programowych i wydawniczych (m.in. Instytucji Kultury „Silesia-Film”, „Studiów Filmoznawczych” UWr i „Roczników Kulturoznawczych” KUL). Bierze udział w kilkunastu programach dydaktycznych i naukowych organizowanych m.in. przez Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Był dwukrotnie członkiem Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz dwoukrotnie członkiem Sekcji Nauk o Kulturze PAN w Warszawie. W latach 2005-2013 był redaktorem serii wydawniczej „Studia o Kulturze” w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Jest zastępcą redaktora naczelnego „Transformacji. Pisma interdyscyplinarnego” wydawanego przez Akademię Koźmińskiego w Warszawie.

Od 40 lat prowadzi badania z zakresu interdyscyplinarnie zorientowanego literaturoznawstwa, z teorii i historii filmu, telewizji i nowych mediów, estetyki porównawczej, komparatystyki kulturowej, komunikologii, dziejów XX-wiecznych totalitaryzmów, historii awangard artystycznych, edukacji filmowej i medialnej, a także filozofii sztuki i kultury. Na kulturoznawstwie i kulturach mediów oraz na innych kierunkach w UŚ i w innych uczelniach prowadzi zajęcia dydaktyczne, m.in. z zakresu antropologii kulturowej, edukacji medialnej, metodologii badań nad procesami komunikacyjnymi, historii filmu, teorii filmu i nowych mediów, multimediów i nowych mediów, zmian zachowań komunikacyjnych oraz seminaria licencjackie i magisterskie na studiach kulturoznawczych i pedagogicznych. Autor i współautor 12 książek oraz ponad 350 artykułów naukowych, redaktor i współredaktor kilku publikacji zbiorowych, tłumacz tekstów z języka włoskiego i rosyjskiego. Uczestniczył z referatami w ponad 230 konferencjach naukowych, w tym ponad 110 zagranicznych. Od 2003 roku uczestniczy w międzynarodowym projekcie CultMedia. Wypromował 25 doktorów nauk humanistycznych i ponad 500 magistrów kulturoznawstwa i pedagogiki.

Najważniejsze publikacje

 • Włoski futuryzm filmowy. Numer monograficzny „Filmu na Świecie”, 1986, nr 325–326, ss. 150.
 • Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987, ss. 232.
 • Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988, ss. 207. Wydanie drugie uzupełnione. Tamże, 1994, ss. 200.
 • Cinema as Optic Poetry: On Attempts to Futurize the Cinematograph in Poland of the 1920s and 1930s.“Canadian Slavonic Papers” (Canadian Associacion of Slavists, University of Alberta, Edmonton) March-June 1998, Vol. XL, s. 1–15.
 • 10 000 kilometrów od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Oficyna Literacka, Kraków 1992, ss. 355.
 • Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, ss. 138.
 • Wielka improwizacja filmowa. „Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza — Lawa” Tadeusza Konwickiego. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1992, ss. 32.
 • Literature, Painting and Film in Andrzej Wajda’s “The Shadow Line”. Przeł. O. Amsterdamska. W: Conrad on Film. Red. G.M. Moore. Cambridge University Press, Cambridge 1997, s. 135–150.
 • W Cinecittà i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Oficyna Literacka, Kraków 1993, ss. 600.
 • Alicja Helman przy współpracy Andrzeja Gwoździa, Tadeusza Miczki i Jacka Ostaszewskiego, Historia semiotyki filmu. Tom 2. Wydawnictwa Zakładu Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, „Znak–Język–Rzeczywistość” i Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Warszawa 1993. Autorstwo części pt. Włoska pragmatyczna teoria filmu, s.51–67.
 • Alcuni aspetti della telepresenza. La realta virtuale come gioco postmodernista. Traduzione Sergio Guiggi. “Simultaneità” (Roma) 1997, nr 1, s. 37–49.
 • “…We live in the world lacking idea on itself…”. On Krzysztof Kieślowski’s Art of Film. Przeł. A. Cimała. “Kinema” (Toronto), Spring 1997, s. 23–46.
 • Beata Kasztelaniec, Jan F. Lewandowski, Tadeusz Miczka, Stuletnia kronika kina. Rozmowy radiowe. Red. T. Miczka. Videograf II i Polskie Radio Katowice, Katowice 1997, ss. 420.
 • Słownik pojęć filmowych. Tom 9 (Ruch — Czas — Przestrzeń — Montaż). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, ss. 201.
 • The Postmodernist Image of Death in the Modern Cinema and the New Audio-Visual Media. Przeł. I. Karewicz-Wawrzyn. W: Forum. Vol. 2 Studies in Film & Popular Culture. Red. W. W. Osadnik, P. Fast. University of Silesia & University of Alberta, Katowice-Edmonton 1999, s. 127–142.
 • Adam Mickiewicz w polskim filmie fabularnym. (Krótki zestaw marginaliów kina „chorego na romantyzm”). W: Adam Mickiewicz: Texty a kontexty. Red. M. Sobotková, J. Fiala. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1999, s. 139–152.
 • O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, ss. 230.
 • El cine bajo la presión del mercado libre. Las estrategias del autor en el filme de largo metraje polaco después del año 1989. “Comunicación y Sociedad” (Pamplona) 2004, Vol. XVII, Nùm 1, s. 145-160.
 • Informationskultur als neuer “Regler” des sozialen Lebens. W: Visionen der informationsgesellschaft 2016. Red. Gerhard Banse, Andrzej Kiepas. Trafo Verlag, Berlin 2008, s. 67-78.
 • Kino włoskie. Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2009 (druk 2011), ss. 697; ebook, 2014.
 • O śmierci na ekranie. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2011, ss. 208; drugie wydanie, „Śląsk” Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, 2013.
 • About the Role of Cavalry Myth in Shaping of Polish Identity. W: Europe of Nations. Myths of Origin. Red. Maria Manuel Baptista. Universidad de Aveiro, Aveiro 2011, CD, ss. 8.
 • La visualización de la palabra en la cultura contemporánea. W: Proceedings of the 10th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS): Culture of Communication – Communication of Culture. Red. Pilar Couto Cantero, Gonzalo Enriquez Veloso, Alberta Passeri, José Maria Paz Gago. Universidade da Coruña, Coruña 2012, s. 1451-1458.
 • Conception of integral person as basis of education in the 21st century. „Journal of Educational & Social Research”, Special Issue, October 2013, vol 3, No. 7, s. 334-338.
 • Chvála všedného života v „novej fenomenológii” Enza Paciho. Do slovenčiny preložil Pavol Sucharek. W: Filozofia a umenie žiť. Red. Pavol Sucharek, Richard Sťahel. Bratislava/Nitra 2014: Slovenské Filozofické Združenie pri Slovenskej Akadémii Vied v spolupráci s Vydavatel'strom IRIS – Vydavatel'stvo a tlač, s.r.o., Bratislava a Filozofickou fakultou UKF v Nitre, s. 118-122.

Spis publikacji z ostatnich dziesięciu lat

2015

 • Analiza i diagnoza oraz określenie perspektywy rozwoju polskiej kinematografii jako elementu rynku audiowizualnego [współautor i red. odp.], Fundacja Sztuka Media Film, Warszawa.
 • Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce w latach 2015-2020. [Współautorzy: Dominik Batorski, Wojciech Dziomdziora, Tomasz Gackowski, Andrzej Garapich, Tadeusz Kowalski, Agnieszka Ogrodowczyk, Stanisław Piątek], Fundacja Sztuka Media Film, Warszawa.
 • Neue Kultur / neue Kulturen – alte Unterrichtspraxen in der Medienerziehung. Tłum. M. Skop. W: Aneignungs- und Nutzungsweisen Neuer Medien. Intuition, Kreativität, Kompetenz. Red. Gerhard Banse. Trafo Verlag, Berlin.
 • Audiovisualität der dritten Stufe – Wirklichkeit oder Phantastik? W: Neue Medien: Interdependenzen von Technik, Kultur und Kommunikation. Red. Gerhard Banse, Annely Rothkegel. Trafo Verlag, Berlin, s. 45-52.
 • Infoactivism as the Basis of Communicational Reversal. W: Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Räume. Die Neuen Medien – Gewinne – Verluste – Gefahren. Mit einem Anhang zum 65. Geburtstag von Hans-Ulrich Schilf und einer Beigabe zum 80. Geburtstag von Siegfried Wollgast. Red. Hans-Joachim Petsche, Julius Erdmann, Antje Zapf. Trafo Verlag, Berlin, s. 115-124.

2014

 • Education to info-freedom. Introduction to the issue. „BJES. Beder University Journal of Educational Sciences” (Tirana), Vol. 5, No 1, s. 335-346, przedruk w: Book of Proceedings 3rd International Conference of Educational Science. Tiranë: Hëna e Plotë Beder University, s. 429-434.
 • Chvála všedného života v „novej fenomenológii” Enza Paciho. Do slovenčiny preložil Pavol Sucharek. W: Filozofia a umenie žiť. Red. Pavol Sucharek, Richard Sťahel. Bratislava/Nitra 2014: Slovenské Filozofické Združenie pri Slovenskej Akadémii Vied v spolupráci s Vydavatel'strom IRIS – Vydavatel'stvo a tlač, s.r.o., Bratislava a Filozofickou fakultou UKF v Nitre, s. 118-122.
 • Polishness-Slavicness-Europeanism-Globality. Cultures, Nations and Ethnoses Under Pressure of Digital World. W: GranaSlavic 2014, 4th International Conference Andalusian Symposia on Slavic Studies. Red. Quero Gervilla, Enrique F. Barros García, Benamí, Gallego Diaz, Estrella M., Tamara Gorozhankina. University of Granada, Granada, s. 87-88.
 • Poetics of Computer Games as the Basis of Contemporary Popular Culture and its Interdisciplinary Studies. W: Multidisciplinary Views on Popular Culture. Red. Eduardo de Gregorio Godeo & Maria del Mar Ramón-Torrijos, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, s. 425-435.
 • ebook, Kino włoskie. Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk.
 • Etyka w sytuacjach „bezdomności zawodowej”: Casus dziennikarstwa? W: Perspektívy profesijnej etiky. Red. Vasil Gluchman. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS. Filozofický zbornik 57, Prešov, s. 273-286.

2013

 • Wydanie II: O śmierci na ekranie. „Śląsk” Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, Katowice, ss. 222.
 • Perspektiven der Teilnahmekultur. Umriss einer Problematik. [Współautorzy: Bogdan Zeler i Urszula Żydek-Bednarczuk]. W: Von der Informations zur Wissensgessellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Red. Gerhard Banse, Robert Hauser, Petr Machleidt, Oliver Parodi. Trafo Verlag, Berlin, s. 241-257.
 • Osoba w sieci [zmieniona i poszerzona wersja art. z 2009]. W: Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Tom 3. Red. Jolanta Tambor i Aleksandra Achtelik. Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, Katowice, s. 145-155.
 • Conception of integral person as basis of education in the 21st century. „Journal of Educational & Social Research”, Special Issue, October 2013, vol 3, No. 7, s. 334-338.
 • Problematyka patologii społecznych w edukacji medialnej. „Magazyn Kultury – MOST” nr 6-7, s. 9-16.
 • Audiowizualność trzeciego stopnia – rzeczywistość czy fantastyka? „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, nr 1-2 (76-77), s. 68-76.
 • Regionalizm w dobie glokalizacji. W: Beskidzkie dziedzictwo. Red. Stanisław Cader, Tomasz Kowalik. Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku – Łodygowice, Szczyrk, s. 69-77.
 • Racjonalność – wiara – tożsamość regionalna. W: Beskidzkie dziedzictwo II. Red. Stanisław Cader, Stanisław Ciupka. Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku – Łodygowice, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – okręg Małopolski – oddział w Bielsku-Białej, Urząd Gminy w Czernichowie, Międzybrodzie Żywieckie, s. 7-18.

2012

 • Instytucje kinematograficzne i profesjonalna twórczość filmowa. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Tom 2. Red. Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz. Część piąta – Życie naukowe i kulturalne (s. 109-305), red. odp. T. Miczka. Muzeum Historii Katowic, Katowice, s. 217-226.
 • Futuryzm po futuryzmie. O konkretyzacji idei sztuki awangardowej w „kulturze uczestnictwa”. „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, nr 1-4 (72-75), s. 357-375.
 • Prawda i mity. Powstanie Warszawskie w polskim filmie fabularnym (przedruk). W: Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media. „Język Polski i Kultura 2” (Banska Bystrica). Red. Gabriela Olchowa, s. 91-117.
 • La visualización de la palabra en la cultura contemporánea. W: Proceedings of the 10th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS): Culture of Communication – Communication of Culture. Red. Pilar Couto Cantero, Gonzalo Enriquez Veloso, Alberta Passeri, José Maria Paz Gago. Universidade da Coruña, Coruña, s. 1451-1458.
 • Pferde gegen Panzer. Der Kavalleriemythos im Film „Lotna” von Andrzej Wajda. W: Erinnerung in Text und Bild. Zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Red. Jürgen Egyptien. Akademie Verlag, Berlin, s. 355-364.
 • Czas infowolności. O kontynuacji mitów jednostkowej niezależności i skutecznego prawa społecznego w XXI wieku. „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, nr 1-2 (68-69), s. 188-201.

2011

 • O śmierci na ekranie. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, ss. 208.
 • Z lotu ptaka. O przeobrażeniach sztuki i ludzkiej komunikacji w świetle refleksji i twórczości pilota-futurysty Fedele Azariego. „Magazyn Kultury – MOST” 2011, nr 3, s. 34-41.
 • Tożsamość człowieka w perspektywie ponowoczesnego eksponowania różnic. „Magazyn Kultury – MOST” 2011, nr 4, s. 9-14.
 • Remarks on Contemporary Political Identity in Perspectives of Internet. W: Kulturelle Diversität und Neue Medien – Entwicklungen – Interdependenzen – Resonanzen. Red. G. Banse, I. Krebs. Berlin: Trafo Verlagsgruppe dr. Wolfgang Weist, s. 103-110.
 • About the Role of Cavalry Myth in Shaping of Polish Identity. W: Europe of Nations. Myths of Origin. Red. M.M. Baptista. Aveiro: Universidad de Aveiro, CD, ss. 8.
 • Raport o stanie kultury filmowej w województwie śląskim. CD w: Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010. Red. prow. D. Pohl. Katowice: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, ss. 42.

2010

 • Über partikulare Rationalität. W: Topoi der Rationalität Technizität – Medialität – Kulturalität. Red. H.J. Petsche. Berlin: Trafo Verlag, s. 191-198.
 • Misterium polskości. O „Weselu” Andrzeja Wajdy. W: Język Polski i Kultura 1. Język, literatura w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Red. G. Olchowa. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, s. 76-93.
 • Wielka improwizacja filmowa - „Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza - „Lawa” Tadeusza Konwickiego. W: Język Polski i Kultura 1. Język, literatura w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Red. G. Olchowa. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, s. 94-119.
 • Postmodernistyczna gra jako podstawa interdyscyplinarności w badaniach nad kulturą współczesną. „Transformacje” nr 1-2 (64-65), s. 2-7.
 • Kino polskie po reformie (2005-2009). „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1, s. 65-86.
 • „...Rzeczywistość była obłąkana...”. O twórczości filmowej Wojciecha J. Hasa (1925-2000). W: Sztuka a rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor. Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 213-221.
 • Polskich filmoznawców zmagania z ciałem. „Ethos” 2010, nr 89, s. 253-259.
 • Kino polskie w latach 2000-2010. W: Česko-polské kulturné vzdélávací partnerstvi. Red. M. Sobotkova. Olomouc: Univerzita Palackého, CD, ss. 29.
 • Ponowoczesność, kultura i kobiety [wywiad]. „Magazyn Kultury – MOST”, nr 1, s. 9-12.
 • Laudacja – Laudatory Speech. Krzysztof Zanussi Laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2010 – Krzysztof Zanussi Laureate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence 2010. W: Laury – Laurels 2010 (brak red.). Katowice: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, s. 36-41.
 • Etyka dziennikarska w nowych mediach. W: Aplikovana etika – kontext a perspektivy. Red. L. Vladyková. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, s. 160-174.
 • Virtual Reality as Postmodern Game: On Some Telepresence Aspects. Tłum. A. Cimała & B. Moczko. „Transformacje”, Special Issue 2010 (druk 2011), s. 50-75.
 • Theatre on the Internet – the Internet in the Theatre. Tłum. A. Maj. „Transformacje”, Special Issue 2010 (druk 2011), s. 268-280.

2009

 • Śmiech, łzy i fanfaronada. Filmowa commedia all’italiana w latach 1940-1969, „Anthropos?”, nr 12/13, CD-ROM, ss. 25.
 • Gorzki śmiech, dreszcze i szaleństwo. Filmowa commedia all’italiana w latach 1970-1989, „Anthropos?”, nr 12/13, CD-ROM, ss. 24.
 • Wielokulturowość w świetle współczesnych idei wielości. W: Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością. Red. Z. Mach, I. Głuszyńska. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, s. 57-73.
 • Media Education as a Fundamental Component of Contemporary Culture Education. In: Neue Medien und culturelle Vielfalt. Konzepte und Praktiken. Red. G. Banse, M. Vieser, R. Winter. Berlin: Trafo Verlag, s. 191-201.
 • Czysta iluzja i testowanie realności: dwie rzeczywistości wirtualne – dwa uczestnictwa. W: Człowiek a światy wirtualne. Red. A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 11-30.
 • Tradycja i innowacyjność w perspektywie mediamorfozy. W: Tradycja i współczesność. Folklor-Język-Kultura. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, s. 43-50.
 • O cierpieniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego. W: Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego. Red. M. Sokołowski. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, s. 43-55.
 • „Prawda pragmatyczna” według Gianfranco Bettetiniego. W: Hermeneutyczna tradycja filozofii. Red. H.T. Mikołajczyk, M. Rembierz. Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, s. 17-28.
 • Osoba w sieci. W: Personalna obnova humanity na prahu 21. Storocia. Red. M. Klobusicka, M. Jozek. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, s. 167-180.
 • Ułańska szarża na czołgi. O micie kawalerii w „Lotnej” Andrzeja Wajdy. W: Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Red. B. Gontarz, M. Krakowiak. Katowice: Uniwersytet Śląski, s. 173-186.
 • Wizualizacja słowa w globalizującej się kulturze, „Studium Vilnense A” (Wilno), vol. 5, s. 52-54.
 • Ikonizacja słowa w kulturze – fakty, teorie i domysły, „Transformacje” 2008-2009, nr 58-63, s. 207-219.
 • Geneza i perspektywy teatru multimedialnego, „Transformacje” 2008-2009, nr 58-63, s. 229-248.
 • Futuryzm po futuryzmie. O „komunikacji uczestniczącej” jako dominującym kierunku w rozwoju sztuki współczesnej. W: Sučasne umenie v medzidisciplinarnej komunikacii. Red. J. Sošková. Prešov: Filozoficka Fakulta Prešovskej Univerzity, s. 105-123.
 • Szkoła wyższa wobec wyzwań XXI wieku – cz. I, „Rej” (Czasopismo Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej), nr 23-24, s. 10-11.
 • Szkoła wyższa wobec wyzwań XXI wieku – cz. II, „Rej”(Czasopismo Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej), nr 26, s. 13-14.
 • Raport o stanie polskiej kinematografii, ss. 64.
 • Bifurkácia či transverzalita? O vst’ahoch mezi realitou a fikciou. Preložil Ivan Vinjar. W: Realita a fikcia. Red. Róbert Karul, Matuš Porubjak. Bratislava: SFZ pri SAV a KFF UCM, s. 231-237.
 • Geneza i metamorfozy teatru multimedialnego. „Transformacje” 2008-2009, nr 58-63, s. 229-248.
 • Laudacja. Andrzej Wajda Laureatem Lauru Umiejętności i Kompetencji 2008/Laudatory Speech. Andrzej Wajda Laurate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence 2008. W: Laury/Laurels 2008 (brak red.). Katowice: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, s. 36-41.
 • Kino włoskie. Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2009 (druk 2011), ss. 697.

2008

 • „Postmodernizacja” modernizmu. O konieczności bycia ponowoczesnym. W: Mezi modernou a postmodernou III. Red. T. Hauer. Ostrava: Technická Univerzita Ostrava, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prešovska Univerzita v Prešove, s. 88-93.
 • Edukacja medialna jako jeden z podstawowych komponentów współczesnej edukacji kulturalnej. W: Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 195-208.
 • Medialna komunikacja wiary – szansa czy zagrożenie dla współczesnej religijności? W: Krest’anstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia. Red. D. Hanesová. Banska Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, s. 159-170.
 • Komunikowanie międzykulturowe w perspektywie globalizacji i lokalizacji. W: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną. Red. J. Fras. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 83-92.
 • Przedmowa. O praktykowaniu ekstazy. W: Katarzyna Krzan: Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 7-14.
 • Informationskultur als neuer „Regler” des sozialen Lebens. W: Visionen der Informationsgesellschaft 2016. Red. G. Banse, A. Kiepas. Berlin: Trafo Verlag, s. 67-78.
 • Dziennikarstwo uczestniczące jako proces ponowoczesnego komunikowania. W: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin. Red. M. Rzadkowolska. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 265-279.
 • „Lord Jim” w kinie. W: „Lord Jim” w krytyce i w mediach. Red. S. Zabierowski. Katowice: Biblioteka Śląska – Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, s. 93-108.
 • Obsesja śmierci. O dekadencji w schyłkowym okresie twórczości włoskich mistrzów sztuki filmowej. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. T. XII. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 188-206.
 • Sytuacje podwójnego ryzyka. O dominujących formach transformacji współczesnej kultury medialnej. W: Społeczeństwo, kultura, moralność / Spoločnost’, kultúra, morálka. T. I. Red. Z. Plašienková, M. Rembierz. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 163-172.
 • Cinema in the Labyrinths of Freedom. Polish Feature Film after 1989. Tłum. A. Maj. “Kinema” (Toronto) Spring 2008, s. 79-100.
 • Auschwitz i Holokaust we współczesnej edukacji międzykulturowej i medialnej. Wprowadzenie do problematyki. W: Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji. Red. P. Trojański. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, s. 245-253.
 • Gra jako podstawa interdyscyplinarności w epoce postmodernizmu. W: Mezi modernou a postmodernou IV. Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efektivity. Red. M. Lačný, V. Dudinský. Prešov: Prešovska Univerzita v Prešove, Univerzita P. J. Šafarika v Košiciach, Ostravska Univerzita, Vysoká Škola Báňská, Technicka Univerzita Ostrava, s. 36-43.
 • Przeciwstawne formy komunikowania jako „regulatory” nowego dialogu międzykulturowego. W: Historické a súčasné podoby myslenia a komunikacie. Red. R. St’ahel, Z. Plašienkova. Bratislava: IRIS, s. 192-200.
 • Panel Discussion: What Language is Appropriate to Speaking About Evil? Participants: I. Sariusz-Skąpska, M. Deselaers, J. A. Kłoczowski, T. Miczka, K. Tarnowski, L. Łysień. W: God and Auschwitz. On Edith Stein, Pope Benedict XVI’S Visit, and God in the Twilight of History. Red. Fr M. Deselaers, Fr L. Łysień, Fr J. Nowak. Oświęcim: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, s. 237-251.
 • Esej o dwudziestowiecznych przygodach ciała. „Anthropos” nr 10-11, CD, ss. 14.
 • Kultura w stylu KISS. Pierwsze czyli proste – Keep it Simple, Stupid. „Anthropos” nr 10-11, CD, ss. 13.

2007

 • Das Phänomen der "Sozialisationsverschiebung". Probleme des Schutzes von Kinderinteressen in der Internetkommunikation. W: Internet Security and Risk. Facetten eines Problems. Red. Z. Galántai, H.-J. Petsche, L. Várkonyi. Seria: e-Culture. Berlin: Trafo Verlag, s. 149-156. Współautor: Bogdan Zeler.
 • Sztuka słowa w kinie. W: Polska literatura współczesna. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, B. Zeler. Goleszów: Publisher-Innowacje, s. 225-242.
 • Ryzyko ryzyka w kulturze medialnej. O strategiach podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożonego bezpieczeństwa komunikacyjnego. W: Personal and National Security. Red. R. Brazis, „Studium Vilnense A”, Vol. 3, Vilnius, s. 41-44.
 • Pewnego razu… był sobie Hollywood all’italiano. „Postscriptum”, nr 1 (53), s. 175-196.
 • Nowe media jako nowe formy komunikowania politycznego i nowe formy „dyscyplinującej technologii władzy”. W: Zbliżenia. Współpraca naukowców i artystów Śląska i Wileńszczyzny (1994-2006). Red. A. Starczewski. Katowice: Studio TK Graphics, s. 153-168. Przedruk w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP? Red. M. Sokołowski. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 186-199.
 • New Media as New Forms of Political Communication and New Forms of „Disciplining Technology of Power. Transl. A. Maj. “Transformacje”, Special Issue 2006-2007, p. 297-306.
 • Od sobości do tożsamości medialnej i wirtualnej.W: (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje. T. 1. Red. M. Sokołowski. Olsztyn: Algraf, s. 141-156.
 • „Kino moralnego niepokoju” jako krytyka tzw. etyki partyjnej realnego socjalizmu w Polsce na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. W: Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storoča). Red. V. Gluchman a kolektiv. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 189-201.
 • „Kino moralnego niepokoju”. Źródła i granice realizmu w polskim filmie fabularnym w latach 1976-1981. W: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, J. Tambor. Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 187-201.
 • Filozoficzne pytania o percepcję człowieka w epoce usieciowionych symulatorów realności. W: Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii. Red. O. Sisáková, M. Cehelnik, D. Navrátilová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 208-216.
 • „Wolne gry”. Z problemów kultury współczesnej. Red. T. Miczka. Katowice: PARA, s. 204.
 • Tradycja i regionalizm jako fundamenty współczesnej rodziny. W: Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu, T. IV. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH, s. 151-161.
 • Laudatio Jerzego Stuhra Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego. W: Jerzy Stuhr. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 15-28.
 • Laudatio Jerzego Stuhra Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego. „Gazeta Uniwersytecka” (Katowice), nr 3 (153), grudzień 2007, s. 6-8.
 • Bohaterowie, którzy „otwierają się” na śmierć. O mortogennym potencjale przypadku w filmach fabularnych Krzysztofa Kieślowskiego z lat 1981-1994. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka. T. 11. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 481-488.
 • Medialna pluralizacja etycznych standardów wychowania. W: Etická výchova: problemy teórie a praxe. Red. V. Korim, Z. Androvičova. Banska Bystrica: Katedra etickej a občianskej výchovy. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 220-227.
 • Problemy patologii społecznej w edukacji medialnej. W: CD – Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie. Red. T. Jablonský, K. Tišt’anová. Ružomberok: Katolícka Univerzita v Ružomberoku, Pedagogická fakulta, s. 387-396, ISBN: 978-80-8084-246-8.
 • Pluri-moralność „społeczeństw telewizyjnych”. W: Morálka a súčasnost’. Red. V. Gluchman. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 366-379.
 • Tożsamość na pograniczu w świetle ponowoczesności. W: Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim. Red. I. Nowakowska-Kempna. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 9-17.

2006

 • Dynamika tożsamości narodowych we współczesnym świecie. „Folia Philologica Macedono-Polonica“ (Skopje). T. 6, s. 159-188.
 • Powstanie Warszawskie w polskim filmie fabularnym. W: Śląsk, Pomorze i Wielkopolska wobec Powstania Warszawskiego. Red. D. Recław. Gliwice: Muzeum w Gliwicach, s. 145-171.
 • Między globalizmem a lokalizmem. Nauki o kulturach słowiańskich w perspektywie współczesnych procesów społecznych. W:Świat Słowian. Red. E. Tokarz. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 42-48.
 • Slovo, obraz, náboženský zážitok. Modlitba v hranom filmie s náboženskou tematikou. W:Modlitba v umeni. „Acta Universitatis Matthiae Belli”. Red. S. Očenášová-Štrbová, Banska Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2006, s. 227-235.
 • The Glocalization of National and Cultural Identity. Przeł. A. Maj. W: Netzbasierte Kommunikation und das Verhältnis von Identität und Gemeinschaft. Red. N. Ursua, Maetzner-Szigeth. Berlin: Trafo Verlag, s. 287-296.
 • Teatr w Internecie — Internet w Teatrze. W:Teatr — Media — Kultura. Red. E. Wąchocka, współpraca D. Foks. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 294-311.
 • Perspektywy uniwersyteckiej edukacji kulturoznawczej na tle współczesnych procesów integracyjnych. W:International Transfer of Higher Education. Red. R. Brazis. “Studium Vilnense A”. Vol. 2. Vilnius, s. 14-19.
 • On the Change of Communicative Behaviour in Modern Culture. (An Outline of Research Problems). W:Methodology — Culture — Audiovisuality. W: Informationsgesellschaft und Kultur. Internet — Globale Kommunikation — Identität. Red. A. Kiepas, U. Żydek-Bednarczuk. Berlin: Trafo Verlag, s. 67-78.
 • Tożsamość regionalna w perspektywie globalizacji. W:Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red. D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 39-50.
 • Nowe kompetencje komunikacyjne użytkowników multimediów. W:Społeczeństwo informacyjne. Kultura. Globalna komunikacja. Red. A. Kiepas, M.S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk. Tychy: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, s. 17-47.
 • Tożsamość człowieka w rzeczywistości wirtualnej. W:Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną. Red. A. Wójtowicz. Poznań: Polska Akademia Nauk — Odział w Poznaniu, Wydział Teologiczny — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Ośrodek Wydawnictw Naukowych, s. 25-53. Przedruk w CD: „Anthropos?” nr 8-9/2007, ISSN 1730-9549.
 • Kino w labiryntach wolności. Polski film fabularny po 1989 roku. „Transformacje” grudzień 2006, s. 170-185.
 • Ponowoczesne społeczeństwa — ponowoczesne media — ponowoczesna polityka W:Władza. Media. Polityka. Red. M. Gierula, współudział M. Wielopolska-Szymura. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 21-39.
 • Futuryzm. W: Słownik literatury polskiej. Red. M. Piechota, M. Pytasz, P. Wilczek. Katowice: Videograf II, s. 641-644.
 • Kino. W:Słownik literatury polskiej. Red. M. Piechota, M. Pytasz, P. Wilczek. Katowice: Videograf II, s. 651-656 i 772-778.

2005

 • Linguistic, Literary and Audiovisual Communication in the Internet. [Współautorzy: Bogdan Zeler, Urszula Żydek-Bednarczuk].
 • Neue Kultur(en) durch Neue Medien(?) Das Beispiel Internet. Red. G. Banse. Berlin: Trafo Verlag, s. 79-88.
 • Chancen und Gefahren für die soziokulturelle Identität (im Internet). [Współautorzy: Bogdan Zeler, Urszula Żydek-Bednarczuk] W:Kultur und/oder/als Technik — zur frag — würdigen Medialität des Internets. Red. H.J. Petsche. Berlin: Trafo Verlag, s. 139-147.
 • Esej o dwudziestowiecznych przygodach ciała. „Transformacje”, nr 3-4 (2004) i 1-4 (2005), s. 258-266.
 • Glokalizacja tożsamości narodowej i kulturowej. „Transformacje”, nr 3-4 (2004) i 1-4 (2005), s. 54-59.
 • Kultura w stylu KISS. Pierwsze, czyli proste — "Keep it Simple, Stupid!" W: Kultura pierwszych stron. Red. A. Woźny, I. Borkowski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 87-95.
 • Słowo, obraz, przeżycie religijne. Modlitwa w filmie fabularnym o tematyce religijnej. „Świat i Słowo” nr 2(5), s. 332-342.
 • Edukacja medialna we współczesnej szkole. [Współautorka: Irena Socha] W: Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. Kraków: Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie Wydawnictwo „Secesja”, s. 73-75.
 • Powstanie Warszawskie — temat „arcypolski” w epizodach filmowych. „Postscriptum” nr 3-4, s 18-45.

Zaintersowania badawcze

 • literaturoznawstwo w perspektywie innych mediów
 • teoria i historia filmu i telewizji
 • teoria nowych mediów
 • estetyka porównawcza
 • komparatystyka kulturowa
 • komunikologia
 • dzieje XX wiecznych totalitaryzmów
 • historia awangard artystycznych
 • edukacja filmowa i medialna
 • filozofia kultury i techniki

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop